Dynniq heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid het beheer en onderhoud van Bruggen en Sluizen Objecten van het Areaal Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl optimaal te beheersen. Rijkswaterstaat heeft de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vanaf 1 januari 2014 in beheer overgenomen van de provincies Friesland en Groningen. Beide provincies hebben vanaf 2014 tot en met 2018 het vast en klein variabel onderhoud uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Vanaf 1 januari 2019 wordt het vast onderhoud via het onderhavige prestatiecontract uitgevoerd.

Om een optimale beschikbare vaarweg te realiseren is een overeenkomst vastgelegd. De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en informeren over (de toestand van) het Functioneren en Presteren van het Areaal. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de

Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert.

1

De vraag


Recent heeft Dynniq Maximo als CMMS laten inrichten om onderhoud gerelateerde activiteiten voor haar Bruggen en Sluizen te borgen, beheren en optimaliseren. Als gevolg hiervan ontstaat een stroom van onderhoudsgegevens die waardevol kan zijn wanneer deze benut worden om nieuwe inzichten te genereren en deze vervolgens te integreren in assetmanagement beslissingen.

Dynniq heeft de behoefte om deze datastromen in Maximo te benutten middels een interactief analyse- en monitoringsplatform. Het ideale analyse- en monitoringsplatform moet aansluiten en invulling geven aan 2 projectdoelstellingen:

1. Optimaal beschikbaar houden van vaarweg en kunstwerken
2. Zoveel mogelijk actueel inzicht in Areaal en onderhoud

2

De oplossing


Onderhoudsgegevens bieden in zijn ruwe vorm nog niet zijn maximale waarde. De transformatie van ruwe data naar waardevolle inzichten eist niet alleen een data gedreven oplossing maar ook de juiste. Middels een analyse aanpak, die uitgerold wordt uit de CRISP-DM methodiek (aanpak voor Data Science), focust Proficium zich ten eerste op de organisatie- en projectdoelen. De vastlegging en afstemming van organisatie- en projectdoelen moet de basis en richting vormen voor de juiste aanpak. Met deze input is Proficium in staat om bij de klant de juiste data gedreven oplossing te integreren. Hiermee worden de juiste antwoorden gegenereerd voor de juiste vragen.

Middels deze strategie wordt Dynniq meegenomen in het tot stand komen van een specifieke analyse aanpak waarmee de business doelen vertaalbaar gemaakt zijn naar de analyse doelen. De analyse doelen dienen hierbij input te leveren om Dynniq in staat te stellen om zijn projectdoelstellingen te behalen en behouden. De oplossing is een interactief proces waarmee elk analyseresultaat getoetst en gevalideerd worden aan de gestelde business doelen. Als gevolg hiervan ontsluit Proficium de PDCA-loop waarmee verbetervoorstellen en vervolgstappen tot verdere optimalisatie.

10
3

Het resultaat


Proficium heeft een interactief dashboard opgeleverd (middels Power BI, analyse & visualisatie software) waarmee de contractueel gebonden prestatie nu inzichtelijk en aantoonbaar gedeeld kan worden met Projectmanagers, Maintenance Engineers, Assetmanagement & Asseteigenaar. Het betreffende dashboard visualiseert op basis van actuele asset data de beschikbaarheid van objecten met onderscheid voor:

– Bruggen en Sluizen
– Type contract: CIV of PPO
– Niet beschikbaarheid veroorzaakt door Exogene factoren
– Urgente storing en urgente storingen met daadwerkelijke impact op beschikbaarheid
– Regulier en Ongepland onderhoud

Proficium gaat samen met Dynniq een vervolgproject aan om het monitoringsplatform te complimenteren met analyse mogelijkheden. Hiermee navigeren we naar het ideale monitoringsplatform waarmee analyse modellen, naast het monitoren van de beschikbaarheid als KPI, de optimale inzichten gaan genereren t.b.v. een optimale ondersteuning voor assetmanagement beslissingen. Het analytisch gedeelte wordt gedreven door de combinatie en integratie van patroonherkenningstechnieken en contextuele data. Hiermee krijgt het monitoringsplatform een verdiepingsslag waarmee we, naast een KPI-overzicht, inzicht genereren, hoe en waarom de beschikbaarheid beïnvloed wordt. Middels dit resultaat wordt monitoren, analyseren, identificeren en het opstellen van verbetervoorstellen en het monitoren hiervan mogelijk.

Op basis van deze inzichten zal Proficium samen met Dynniq de vervolgstappen verkennen omtrent de dataproducten die geprioriteerd kunnen worden om voortgang en succes constant te houden. Denk hierbij aan de volgende dataproducten; effectiviteit van maintenance, reservedelen beleid, effectiviteit van Maximo, data kwaliteit, asset prestatie-indicatoren (MTBF, MTTR en MTTF) etc.